Waentei Kikko, Asakusa
Waentei Kikko, Asakusa
Tokyo, Japan
Amusement Patriot M Arcade, Sumida
Old Yasuda Garden, Ryogoku
Sensō-ji Temple Omizuya, Asakusa
Sensō-ji Temple, Asakusa
Sensō-ji Temple, Asakusa
Sensō-ji Temple, Asakusa
Sensō-ji Temple, Asakusa
Shibuya Crossing, Shibuya
Sumida Skyline
Tokyo Skytree, Sumida
View of Central Tokyo
Waentei Kikko, Asakusa